Washington County Jail

voicemail: 319-653-9180

2185 Lexington Blvd
Washington, IA 52353